Výrobný závod Nová Baňa

  • Úvod
  • Zo života
  • Odsírovacie zariadenia na oboch linkách zlepšia ovzdušie v regióne

Odsírovacie zariadenia na oboch linkách zlepšia ovzdušie v regióne 18.1.2022

Odsírovacie zariadenia na oboch linkách zlepšia ovzdušie v regióne

Na obidvoch výrobných linkách boli v minulom roku nainštalované odsírovacie zariadenia s aktuálne najlepšou dostupnou technikou. Závod Nová Baňa je tak pilotným závodom v rámci celej skupiny Knauf Insulation, ktorý postavil technológiu odsírenia tohto typu.

Moderné zariadenia na oboch linkách zachytávajú emisie síry v odpadových plynoch z kuplových pecí pomocou sorpčného činidla a vyčistené spaliny sú potom odťahované do spoločného 130-metrového výduchového komína. Počas skúšobnej prevádzky prebehli úspešné merania emisií vypúšťaných do ovzdušia, ktoré preukázali súlad s Rozhodnutím Integrovaného povolenia pre výrobu v Knauf Insulation Nová Baňa u všetkých  stanovených emisných limitoch, pričom v roku 2021 bolo hlavným zameraním monitorovanie emisií SOx (oxidov síry).

Projekt je ukážkovým príkladom zavádzania cirkulárnej ekonomiky. V súčasnosti prebieha aktivita na certifikácii použitého sorbentu, ktorý sme pomenovali KISORB, čo je dôležité pre zachovanie obehového hospodárstva v závode. Sorbent je vhodnou surovinou pre stavebný priemysel napr. ako pôdny stabilizátor pod cestné komunikácie, resp. polotovar pre cementársky priemysel.

Táto investícia stála milióny eur, zaistí však bezpečný režim a skvalitnenie ovzdušia v okolí na desiatky rokov. „Zvolili sme postup, ktorý bude dlhodobým riešením problému. Tento projekt vnímam ako náš splnený záväzok legislatíve, ale aj ako náš reálny príspevok k lepšiemu životnému prostrediu. Je to signifikantný krok, ktorý robíme pre seba, pre tento kraj, región, krajinu - ale aj pre celý svet,“ hovorí pán riaditeľ závodu Marián Tkáč a verí, že ho ocení verejnosť celej Žiarskej kotliny, Štiavnických vrchov a Tekova.

Poslaním Knauf Insulation Nová Baňa, je vyrábať izolačné materiály z minerálnej vlny bez negatívneho dopadu na životné prostredie, preto je našim cieľom zlepšovanie výrobných a technologických procesov z hľadiska odpadov a emisií.

KNAUF INSULATION

Knauf Insulation Nová Baňa je jediným závodom na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Výroba v Novej Bani patrí do skupiny závodov Knauf Insulation na výrobu kamennej, sklenej minerálnej vlny a drevovláknitej vlny po celom svete.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

+421 45 6833 111

Kontaktujte nás

KNAUF INSULATION 2018 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť